خلاصه فعالیت
ما چه مشکلی را حل می‌کنیم؟

رندینو راهی برای جمع آوری کمک های کوچک است. استارتاپی خلاقانه که به دنبال بهبود رفاه جامعه و انجام مسوولیت فردی و اجتماعی است. هر شخص درقبال جامعه خویش، مسوولیت هایی را بر عهده دارد.

رندینو تلاش میکند تا با رند کردن صورت حساب های اینترنتی (به درخواست خریدار) و جمع آوری مبلغ رند شده و اهدای آن به خیریه ها و پروژه های مردمی تعیین شده، وظایف اجتماعی خود را به‌جا آورد.

بردیا ابهری

توسعه دهنده Backend

مهدی قاسمی

توسعه دهنده frontend