پذیرش

شتابدهنده فارابی فضایی برای استقرار 5 استارتاپ با توجه به استانداردهای کیفی خود فراهم کرده است.

برای پذیرش هر استارتاپ، ابتدا درخواست آن استارتاپ از طریق وب سایت شتابدهنده فارابی به این مجموعه اعلام می شود. این درخواست ها در لیستی تحت عنوان Farabi Accelerator Directory یا به اختصار F.A.D وارد می شود که شبکه ای از سرمایه گذاران و ذینفعان فارابی به آن دسترسی دارند. پس از آن طبق رأی و نظرات هر یک از افرادی که به این لیست دسترسی دارند، امتیازی به استارتاپ ها تعلق می گیرد و اولویت دعوت از استارتاپ ها بر اساس امتیازشان در FAD است. در هر زمانی که یکی از 5 استارتاپ مستقر در شتابدهنده به انتهای دورۀ شتابدهی برسند، از استارتاپ اول لیست FAD برای حضور در شتابدهندۀ فارابی دعوت به حضور می شود.

این دعوت به حضور شامل جلسه ای با هیأت موسس (یا نمایندگان آنها) خواهد بود و در صورت موافقت تیم مصاحبه کننده با پذیرش استارتاپ در شتابدهنده فارابی، نامه ای تحت عنوان Letter of Intent (LOI) (سند 1) برای استارتاپ ارسال می شود. در این نامه تمایل شتابدهنده فارابی برای جذب و پذیرش استارتاپ مذکور رسماً به آن استارتاپ اعلام می شود و این استارتاپ می تواند جهت شروع مراحل استقرار در شتابدهنده فارابی اقدام کند. 

تیم های استارتاپی در اولین روز استقرار در شتابدهنده فارابی تفاهم نامه اولیه و حفظ محرمانگی (سند 2) را امضا خواهند کرد.

پیش شتابدهی

دورۀ پیش شتابدهی در شتابدهندۀ فارابی 3 الی 6 ماه است. این دوره بسته به نیازسنجی و تعیین جدول Deadline های اهداف مقرر برای هر استارتاپ متغیر خواهد بود. در مدت زمان دو هفتۀ ابتدایی استقرار در شتابدهنده فارابی سند مشترک اهداف اولیه (سند 3) توسط تیم اجرایی و هر استارتاپ تنظیم خواهد شد. این سند شامل Target های دورۀ پیش شتابدهی هر استارتاپ، ارزش یابی استارتاپ و تعیین میزان سهام هر یک از طرفین، جدول زمانبندی فعالیت های کلیدی استارتاپ، میزان نفرات هر تیم به همراه سمت ها و وظایف شان خواهد بود. در ارزش یابی ، میزان سرمایه مورد نیاز استارتاپ (به صورت Cash و In-Cash) نیز محاسبه می شود و میزان سهام شتابدهنده فارابی نسبت به ارزش یابی و سرمایه مورد نیاز استارتاپ تعیین خواهد شد. در این دوره سهام شتابدهنده فارابی از 35 درصد بیشتر نخواهد بود و بسته به میزان سرمایه مورد نیاز استارتاپ در مرحله Pre-Seed نیز به استارتاپ سرمایه تزریق خواهد شد.

پس از تنظیم سند مشترک اهداف اولیه، استارتاپ های مستقر در شتابدهنده فارابی فعالیت رسمی خود را در شتابدهنده فارابی آغاز می نمایند. خدمات شتابدهنده فارابی در دورۀ پیش شتابدهی شامل موارد ذیل است:


شبکه مربیان

کارگاههای آموزشی

فضای کاری اشتراکی

امور ثبتی

شتابدهی

پس از گذراندن موفق دوره پیش شتابدهی و دستیابی به اهداف اولیه، سند مشترک اهداف ثانویه در زمان دو هفته ای تنظیم خواهد شد. در این سند میزان تزریق سرمایه از سوی شتابدهنده فارابی، زمان های پرداخت سرمایه، هدف های نهایی تعیین شده برای استارتاپ در انتهای دوره شتابدهی و جدول زمانبندی فعالیت های کلیدی به صورت مشترک تهیه خواهد شد. پس از امضای این سند، دوره شتابدهی رسما شروع خواهد شد. خدمات شتابدهنده فارابی علاوه بر خدماتی که در دوره پیش شتابدهی به استارتاپ ها تعلق می گرفت، موارد جدیدی نیز در دوره شتابدهی خواهد داشت. این خدمات عبارتند از:


برندینگ

سرمایه نقدی

شبکه سرمایه گذاری

روز ارائه